Povinné informace

Povinné informace městyse Boleradice

1. Název Městys Boleradice
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3. Organizační struktura http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4. Kontaktní spojení http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/    
4.1 Kontaktní poštovní adresa http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4.3 Úřední hodiny http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4.4 Telefonní čísla http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4.5 Čísla faxu http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
4.6 Adresa internetové stránky http://www.boleradice.cz
4.7 Adresa e-podatelny http://www.boleradice.cz/radnice-mestyse/podatelna
4.8 Další elektronické adresy http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/  
5. Případné platby lze poukázat http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
6. IČ, 7. DIČ http://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Vyhlášky: https://www.boleradice.cz/category/vyhlasky-a-smernice/
Veřejné zakázky: https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/radnice-mestyse/verejne-zakazky/
Ostatní dokumenty: https://www.boleradice.cz/category/ostatni-dokumenty/

Koncepční a rozvojové materiály
Strategický plán: https://www.boleradice.cz/2013/05/21/2119/
Územní plán: https://www.hustopece.cz/boleradice
Povodňový plán: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/boleradice-115
Plán zimní údržby komunikací: https://www.boleradice.cz/2018/01/22/plan-zimni-udrzby-mistnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-mestyse-boleradice/
8.2 Rozpočet https://www.boleradice.cz/category/rozpocet/
9. Žádosti o informace Osobně: https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
Písemně: https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
Elektronicky: https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
Poskytnuté informace: https://www.boleradice.cz/category/poskytnute-informace/
10. Příjem žádostí a dalších podání https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
11. Opravné prostředky https://www.boleradice.cz/mestys-boleradice/kontakty/
12. Formuláře http://www.boleradice.cz/category/ostatni-dokumenty/
Další formuláře můžete získat na: www.form.cz
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků ÚM Boleradice nebo v obci s rozšířenou působností na MěÚ Hustopeče: https://www.hustopece.cz/mestsky-urad
Další informace lze získat na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/
14.1 Nejdůležitější používané předpisy viz. Obecní vyhlášky a dokumenty
https://www.boleradice.cz/category/vyhlasky-a-smernice/
14.2 Vydané právní předpisy Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Boleradice. Bližší informace na https://www.hustopece.cz/ospod
15. Úhrady za poskytování informací http://www.boleradice.cz/category/poplatky/
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Kopírování:
1 list A4 2,-Kč, A3 4,-Kč (černobílý tisk)
1 list A4 15,-Kč, A3 30,-Kč (barevný tisk)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Ověření listiny (1 strana) 30,- Kč
Ověření podpisu 30,-Kč
Změna trvalého pobytu 50,-Kč.
Hlášení (1x) v místním rozhlase 20 Kč
Poplatek za psa 50,-Kč/rok, za každého dalšího 75,-Kč/rok
Tuhý komunální odpad (“popelnice”): 700,-Kč/rok/osobu, 700,-Kč/rok/rekreační objekt,
500,-Kč/rok/děti do 6let (včetně), 500,-Kč/rok/samostatně žijící osoby nad 70 let
16.1 Vzory licenčních smluv nemáme
16.2 Výhradní licence nemáme
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnuté informace https://www.boleradice.cz/category/poskytnute-informace/
18. Seznam zřízených organizací a kontaktů ZŠ a MŠ Boleradice
https://portal.csicr.cz/Web/600112128

Obecní knihovna
https://knihovnaboleradice.webk.cz/
19. Pověřenec GDPRBc. Veronika Holečková, tel: 720 052 682, holeckova@hustopecsko.net