Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13.1.2023 a v sobotu 14.1.2023. Volební místnost v přísálí bude otevřená v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod..

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta České republiky hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Boleradice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební urny na tel.: 725 085 479, 519 423 185.