Volby do zastupitelstva obce – informace

Oznamujeme občanům, že volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 23. – 24.9.2022. Volební místnost v přísálí úřadu bude otevřena v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území České republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu (§81 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky Vám byly doručeny do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Kdo z občanů se nemůže dostavit ze závažných, zejména zdravotních důvodů do volební místnosti a chtěl by volit, ať se nahlásí na našem úřadě (tel.: 519 423 185, 725 085 479. Členové volební komise jej navštíví v době voleb s přenosnou volební urnou.