Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Boleradice

zápis Boleradice