Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

sazba poplatku:

fyzická osoba (trvalý pobyt) – 500 Kč/osobu/rok

fyzická osoba (vlastnící stavbu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu) – 500 Kč/objekt/rok

úleva se poskytuje:

a) dětem do konce kalendářního roku, v němž dosáhnou věku 6 let, ve výši 200 Kč

b) fyzickým osobám, které dosáhly v příslušném kalendářním roce věku 70 |et a více a nevedou společnou domácnost s jinou osobou, ve výši 200,- Kč

splatnost: 30.6.2018

číslo účtu: 109024292/0300

variabilní symbol: číslo domu