Techsport bilancoval i plánoval

Každoroční valná hromada hodnotí činnost v minulém roce a zároveň vytyčuje úkoly na rok nový. Všechny akce projednával výbor sdružení a ve většině je řídil i zajišťoval. Byly to následující. Úprava místa bývalé studánky za dolním mlýnem navezením zeminy a vyrovnání terénu, instalace posezení, usazení makety, napsání informačního textu a vysázení dvou stromků. Dále to bylo položení základů Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí. Jednalo se o úpravu místa, umístění repliky vylepšeného Vilémova úlu, vysázení 35 ks včelařských dřevin včetně Vilémova jilmu a slavnostní otevření za účasti veřejnosti.Velkou akcí jsou sondy na bývalém hradě. V minulém roce byly provedeny dvě sondy napříč hradem, které zachytily jeho základy a sklepení. Vedoucí archeologického průzkumu prof. Josef Unger vypracoval podrobnou dokumentaci a dostatečně seznámil odborníky s dosavadními výsledky. Tyto sondy umožnily realizovat ZEČI Boleradice, STAVOČ Horní Bojkovice a Městys Boleradice. Pravidelná údržba naučných stezek představovala třikrát sečení trávy, čtyři zálivky a obrytí stromků a včelařských dřevin, dvakrát nátěr sousoší a nátěr stromků aleje proti okusu zvěří. Tyto práce obnášely 70 brigádnických hodin. Sdružení zorganizovalo dva poznávací zájezdy, jednodenní na Třebíčsko, dvoudenní na Opavsko. Rovněž bylo započato s budováním webových stránek Techsportu. Na nepočetnou a přestárlou členskou základnu je to abnormální aktivita ve prospěch Boleradice.Ale pro tento rok se plánuje činnost obdobná a nemalá. Naučné stezky, si mimo pravidelnou údržbu, vyžádají obnovu textu některých infotabulí. Závěrečná a nejdůležitější archeologická sonda na bývalém hradě by měla odhalit další osudy této stavby. Po skončení průzkumu uspořádáme besedu pro občany a zájemce, kde budou seznámeni s výsledky průzkumu a dějin tohoto místa. Obdobnou besedu uskutečníme do konce měsíce března ke 100. výročí I.světové války, v níž budou účastníci seznámeni jak toto neblahé období prožívali naši předkové,s událostmi u nás, doplněno dobovými materiály. Na 14. a 15. června se připravuje poznávacízájezd na trase Tábor – Písek. Srdečně na něj zveme všechny zájemce. V budování Památníku Viléma Mrštíka se bude pokračovat instalací popisek vysázených dřevin a výsadbou dalších, nutnou údržbou celé plochy, zabudováním dalších informačních tabulí a laveček kolem budoucích chodníků a jejich vytýčení. Na třech stranách při vjezdu do vesnice instalujeme pro turisty a návštěvníky orientační mapy s upozorněním na památky a zajímavosti Boleradic. Výbor Techsportu