Techsport v polovině roku

TECHSPORT V POLOVINĚ ROKU

  Na počátku roku se veškerá činnost zaměřila na otevření Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí ke 150.výročí narození Viléma. Nebylo   ani trochu lehké zvládnout to k 19. květnu. Především překonat nedůvěru, pochybnosti, nepřejícnost a lhostejnost. Konkrétně to vyžadovalo zajistit a připravit místo, architektonické řešení prostoru jako památník přírodního rázu, začít jej budovat s vizí jeho, konečné podoby, zajištění a vysázení včelařských dřevin, instalace odpočívadla pro turisty, základních informačních tabulí včetně textů, maketu vylepšeného Vilémova úlu, hledání spolupracovníků a pomocníků, propagace záměru i vlastního otevření, zajištění poklepu základního kamene, organizace dětských a studentských soutěží. To byly ty hlavní práce mimo řady jednání, dopisování, telefonování a hlavně vysvětlování.
Co je důležité? Že památník je v našem katastru, má hezkou a vhodnou polohu, po dokončení bude okrasou a turistickým lákadlem, byla provedena  první etapa výsadby dřevin (zajistilo zahradnictví z Jaroměřic nad Rokytnou, včetně 4m vysokého jilmu). Otevření přes značné pochybnosti a nedůvěru bylo zdařilé   účastí veřejnosti, poklepem základního kamene malířem Antonínem Vojtkem, účasti Českého rozhlasu Brno, třeba i dobrým občerstvením. Záštitu nad určitou částí převzal hejtman Jihomoravského kraje  JUDr. Michal Hašek. Na financování se podílela včelařská organizace Boleradice,  Mikroregion Hustopečsko a samozřejmě naše organizace. Nejcennější je zájem turistů o tento nedokončený prostor. Nezastíráme, že budování bude velice těžké a tíha bude na jednotlivcích, neboť s masovou podporou nelze počítat.
V této souvislosti je událost, ke které se neradi vracíme, ale v zájmu pravdy a budoucnosti jsme nuceni vysvětlit jak to bylo. V minulém čísle nám bylo vytknuto, že jsme nepozvali náš divadelní spolek k účinkování při otevírání Památníku. Tedy jak to bylo.  V listopadu minulého roku se uskutečnila prvá informační schůzka s cílem seznámit se záměrem, zjistit názory a stanoviska, možnost a ochota spolupráce a pomoci. Na tuto poradu byli písemně  pozváni  zástupci organizací i jednotlivci z místa i okolí, včetně divadelního spolku poněvadž jsme očekávali, že jako nositelé jména Mrštíků obstarají kulturní pořad a pod. Nikdo se však nedostavil, neomluvil nebo jinak byl projeven zájem se zapojit. Zaskočilo nás to, ale nechtěli jsme nikoho nutit neboť víme, že zajišťovat provoz divadla  je hodně náročné. Proto jsme  nenaléhali a čekali jsme že se ozvou.  Ve dvou číslech zpravodaje jsme žádali občany i instituce o pomoc, od divadelníků nepřišel žádný vzkaz (nebo snad jsme měli žádat doporučeným dopisem?). Při závěrečné přípravě     vzhledem k nakupeným problémům jsme již rozsáhlejší  program oželeli a provedli je v našich silách. Proto výtku divadelníků považujeme za licoměrnost. Ostatně Památník je v začátcích a jeho budování bude vyžadovat ještě hodně a hodně práce i pomoci. Je tedy možné konkrétně dokázat snahu pomoci.
Po dokončení otevření Památníku následovaly, jako každoročně, dva poznávací zájezdy – jednodenní a dvoudenní. Ten první směřoval na Třebíčsko a tak prvá zastávka byla v Náměštin na Oslavou s prohlídkou tamějšího zámku. O jeho zajímavostech a půvabech svědčí to, že si jej za letní sídlo vybral prezident Ed. Beneš. V Třebíči jsme si prohlédli židovskou čtvrť její bizarnost a zachovalost úzkých uliček a natěsnaných domečků. Není divu, že je magnetem domácích i zahraničních návštěvníků. V samotném městě je toho k prohlížení a zajímavostí bezpočet a tak jedni si prohlédli panorama města a okolí  z vysoké věže kostela, jiní prostorné náměstí. Shlédnutí tamější baziliky je velkolepým zážitkem, proto se nelze divit, že je to evropská památka. Za návštěvu stal i obnovený tamější pivovar s bohatým občerstvením. Cestou domů jsme se zastavili na kozí farmě což bylo nejen zpestřením, ale i zážitkem. Vidět stádo 700 ks bílých kozí a kuzlátek, jejich obsluhu, organizovaný nástup na strojní dojení, s ochutnávkou a koupí ochucených kozích produktů s hezkým prostředím, to vše stálo za zhlednutí.
Červnový dvoudenní zájezd směřoval na severní Moravu, do centra Slezska. Nejprve jsme absolvovali zříceninu hradu Hukvaldy, její mohutnost a majestátnost, nádherná příroda v okolí vynahradila námahu výstupu. Dojmy se stěží v krátkosti popisují. Pak následovala prohlídka středu hlavního města Slezska, tedy Opavy. Pro většinu to bylo překvapení vidět toto svérázné město. U dvoudenních zájezdů je vždy důležitý nocleh, v jakém je prostředí a úroveň pokojů. Naše ubytovna nebyla nijak přepychová, ale útulná, sympatická v krásném prostředí. Druhý den jsme navštívili jedno tamější poutní místo, které nás však ničím nenadchlo, ale mohli jsme spatřit tento kraj s vrcholu rozhledny a pak poznat město Krnov na samé česko-polské hranici. Návštěva vojenské pevnosti Darkovičky přesvědčila jak naše první republika se mohla bránit fašistickému  napadení a jakou jedinečnou a dokonalou obranu naší lidé dokázali vybudovat. Ojedinělou podívanou byla nekonečná kolona motorkářů. I tyto zájezdy byly pohodové, nabídly poznání a zábavu. 
Třetí velkou akcí bylo pokračování archeologických sond na našem hradě. Plánovali jsme jednu, ale archeologové v zápalu provedli dvě, přesněji prodloužením prosondovali hrad napříč a tím narazili na jeho boční stěny a uprostřed zborcené sklepení v hloubce 7m pod povrchem. Byl to jedinečný ponor do dávnověku tohoto prostoru. Tím se otevřela stopa prozkoumat hrad podélně včetně předhradí, tedy k vesnici. Bylo by to reálné provést ještě letos, ale jedině pokud se zajistí  p o t ř e b n é  
f i n a n c e   n a    d o k o n č e n í   průzkumu,  tedy  přispějí místní organizace a instituce  i jednotlivý občané složením nějaké částky na náš účet či pokladnu u paní Marty Kučerové. Předem všem děkujeme za pochopení a ochotu. Až se průzkum uzavře bude komplexně zpracován nejen pro historiky ale i naše občany. Pak v odborném tisku tak i v souborné publikaci,budou zveřejněni všichni kdo přispěli k jeho realizaci,
Tato akce nepochybně přispěje prestiži Boleradicím neboť již dnes profesor Unger s průzkumem seznámil řadu archeologů. O hradu bude známo mnoho nových skutečností, ne tedy jen dohadů a smyšlenek, jeho význam vzroste, neboť ve své době byl jediný kamenný mezi Buchlovem a Děvičkami. 
 
 
Výbor Techsportu