Sto let Orla v Boleradicích

Členové místního Orla oslavili významné výročí. Právě před sto lety – 5. července 1913 byla v Boleradicích (tehdy v Polehradicích) ustavena místní jednota Orla.

Za stoletou dobu svého trvání zažil náš Orel období rozkvětu i ponížení, úspěchů i nepochopení. Jednota se od svého založení věnovala sportu (především tehdy populárnímu cvičení!!), její členové hráli divadlo, pořádali hody, besedy, veřejná cvičení doma i mimo naši obec a pod. A také budovali. Během rekordně krátké doby a za významného osobního přispění členů a příznivců Orla byla těsně před válkou vybudována víceúčelová budova Orlovny. Tato dodnes ( po nedávné rekonstrukci) slouží a je známa především jako divadlo.

Pak ovšem přišel Protektorát a zákaz činnosti Orla. Ke krátkému obnovení činnosti došlo po osvobození v r.1945.  Avšak už v roce 1948 přišel další zákaz činnosti a s ním spojené zabavení veškerého majetku! Tímto zásahem bylo působení Orla v naší obci ukončeno, lépe řečeno likvidováno.

Teprve v prosinci r.2001 – díky pochopení několika mladých lidí, byla místní jednota Orla znovu obnovena. K její činnosti se připojili všichni žijící bývalí členové Orla v Boleradicích. Po poněkud obtížných začátcích se naše jednota v současné době významně podílí na rozšíření nabídky na sportovní vyžití ( tenis, nohejbal),nabízí florbal pro děti a mládež, pořádá pravidelné sportovní turnaje, cyklovýlety, organizačně zajišťuje tradiční pouť do Žarošic, pořádá oblíbené Vánoční zpívání i Divadelní dílnu pro (nejen) orelskou mládež atd.

Letošní výroční členská schůze jednoty Orla, kromě schválení celoročního plánu akcí, jednomyslně rozhodla o pořízení slavnostního praporu ke 100. výročí trvání Orla v Boleradicích.Prapor byl požehnán při bohoslužbě za bývalé i současné členy Orla  na mši u kaple sv. Rocha v neděli 18.srpna . Součástí oslav výročí byla i společná beseda, na které byli pozvání zástupci Šilingrovy župy a Ústředí Orla. Při této příležitosti se konala v klubovně Orlovny také výstava historických dokumentů, fotografií a kronik vztahujících se k činnosti Jednoty Orel Boleradice.

Podrobněji se k historii i současnosti Orla v Boleradicích vrátíme v příštím čísle Polehradu. 

 Jan Koráb

 

V galerii jsou fotografie z žehnání praporu na mši u sv. Rocha a z výstavy a besedy v klubovně Orlovny.