Pozvánka na vernisáž

 Dana Pacáková je odborné i laické veřejnosti již řadu let známá především jako krajinářka. Téma krajiny jí bylo blízké již v době prvních výtvarných krůčků, kdy navštěvovala různé umělecky zaměřené kurzy a hledala vlastní směr odpovídající osobitým představám a potřebám výtvarného sdělení. V tomto ohledu pro ni bylo rozhodujícím momentem tvůrčí setkání se strýcem, akademickým malířem Stanislavem Dvořákem, pod jehož odborným vedením upevnila znalosti v oblasti teorie a technologie malby, ztotožnila se s technikou olejomalby a primárním námětem jejich obrazů se jednou provždy stala krajina.

Je členkou malířského sdružení Parnas a Sdružení malířů Moravy a Slezka.Usilovná práce podněcovaná touhou a potřebou výtvarného vyjádření však nechala v poměrně krátkém časovém rozmezí vzniknout skutečně rozsáhlému dílu, jehož chronologicky nejmladší část nás dnes v těchto výstavních prostorách obklopuje.

Svou současnou tvorbou zůstala Dana Pacáková věrná moravské krajině a její vesnici. Náměty pro své obrazy hledá v blízkém okolí rodného Brna, hlavně v malebném kraji Tišnovska , od Olešnic po Lysice. S neskrývaným obdivem představuje zdejší bohatství přírodních krás a hodnoty tradiční lidové kultury, které se z našeho venkova ponenáhlu, ale nenávratně vytrácejí. Její zaujetí krajinou a lidovou architekturou v podobě osamoceně stojících stavení, či vesniček, prezentuje myšlenku nerozlučného spojení člověka s přírodou.

Olejomalby Dany Pacákové jsou vedeny snahou podat pravdivou výpověď o okolním světě a nabývají tak na dokumentárním charakteru. Jsou realistickým záznamem viděné skutečnosti, který je z výtvarného hlediska oproštěn od nepodstatných detailů. Tato selekce je podmíněna prací v plochách vymezujících základní objemy, jenž jsou následně konkretizovány barevnou skvrnou , případně kresebnou linií, postupem času stále více nabývající na velkorysém pojetí. Hlavním nositelem výrazu v obrazech je však jednoznačně barva. Jejím prostřednictvím autorka znamenitě postihuje atmosférickou proměnlivost jednotlivých ročních období. Se zvláštní oblibou maluje především probouzející se krajinu prozářenou ostrým sluncem a podzimem zbarvené koruny stromů v mlhavém oparu chladného dne.

Za volbou námětu však nestojí jen emocionální zaujetí, ale také hlediska výtvarná. Prostorové pohledy do otevřené krajiny s vysokým horizontem, stejně jako výjevy, v nichž je hlavní motiv situován do přední obrazové části, svědčí o velkém citu malířky pro kompozičně i barevně vyvážený celek.

Ve vztahu ke kompozičnímu rozvržení je důležitým prvkem mnoha obrazů zejména motiv ubíhající cesty, jehož prostorotvorná funkce bývá také zastoupena linií říčního toku.Samotný námět vodní hladiny není v díle Dany Pacákové ničím neobvyklým a v jejím podání představuje brilantní zachycení okamžitého stavu tohoto živlu.

V porovnání s dřívější tvorbou nelze v současné produkci Dany Pacákové opomenout sílící vazbu mezi vlastní krajinomalbou a motivem koně. Ušlechtilé zvíře zasazené do volné přírody je pro mnohé z nás, stejně jako pro samotnou autorku, synonymem svobody, síly , pohybu a krásy. Dlouholetý osobní vztah a celkový obdiv k tomuto zvířeti však teprve nyní vykrystalizoval do výtvarné podoby a dnešní vernisáž je tak debutem obrazů věnovaných této specifické a náročné tematické rovině.

Moravská krajina, její řeky, cesty, kůň. Vše samostatně, ale i ve vzájemné pospolitosti, nechává pocítit upřímný a vřelý vztah paní Dany Pacákové prostředí, v němž žije, obdivuje a tolik miluje. Závěrem mi dovolte, abych jménem všech přítomných poděkovala paní Pacákové za její citem a vášní prosycená díla. Přinášejí nám pocit kulturního uspokojení, emocionálně i vizuálně nás obohacují a v neposlední řadě nám připomenou: stůj, dívej se, buď pokorný a otevřený všem vnějším podnětům a uvědom si, že i za těch pár krásou opojných chvil, stojí být člověkem.

kontakt: tel. 776 312 554

email: danapacstudena@seznam.cz

www.pacakovaobrazy.websnadno.cz