POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH BOLERADICE

 

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH BOLERADICE
24. 11. 2010 od 13.00 do 16.30
 
 
Škola Boleradice navazuje na tradici dnů otevřených dveří, ve kterých mohou rodiče, prarodiče i další zájemci navštívit školu, podívat se do výuky a prožít ve škole příjemné odpoledne.
 
Zveme Vás do školy dne 24. 11. 2010 od 13.00 odpoledne. Můžete navštívit vyučovací hodiny, které začnou ve 13.00 a ve 14.00 a prohlédnout si místnosti školy. V tomto týdnu probíhá ve škole Týden zdravé výživy a proto po ukončení výuky bude pro Vás i žáky připraveno zdravé pohoštění formou bufetu na chodbě školy. V 15.00 proběhne také slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly, kterou získala naše škola v uplynulém měsíci.
 
Škola Boleradice je malotřídní škola rodinného typu, která pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Boleradice. Rozšiřujeme výuku českého jazyka a matematiky, zaměřujeme se zejména na přírodovědné předměty, které vyučujeme v okolní přírodě i na naší přírodní zahradě. Naši žáci mají k dispozici kvalitně vybavenou počítačovou učebnu, informatiku se učí od 4. ročníku. Také výuka angličtiny je rozšířena pro zájemce již od 1. ročníku. K oceňovaným pozitivům patří pestrá nabídka mimoškolní činnosti. Ve škole pracuje také speciální pedagog, který se věnuje dětem s poruchami učení.
 
Škola zmodernizovala svůj vzhled, třídy jsou vybaveny kvalitním žákovským nábytkem a jejich úprava svědčí o výtvarné tvořivosti žáků i učitelů. Snažíme se žáky motivovat k celoživotnímu vzdělávání formou vlastního objevování. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit ze školy místo aktivního, tvořivého a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte.
 
 
Přijměte naše upřímné pozvání k návštěvě naší školy!
 
Za kolektiv zaměstnanců školy                                    Mgr. Milena Plocková, ředitelka