Získali jsme vlajku EKOŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Boleradice v roce 2006 využila nabídku Sdružení Tereza a přihlásila se do projektu EKOŠKOLA.

Ve škole jsme vytvořili Ekotým, složený ze zástupců vedení školy, pedagogů, provozních zaměstnanců, žáků a rodičů. V tak různorodém složení Ekotýmu bylo nutné naučit se vzájemně komunikovat, brát vážně názory zástupců všech skupin. Druhým krokem bylo  vypracovat analýzu stavu školy v oblastech energie, voda, odpady a prostředí školy.

Na analýzu jsme nestačili sami a pozvali si odborníky. Mgr. Michal Medek se členy Ekotýmu prošel školu, upozornil na úniky energií a seznámil nás s možnostmi, jak je odstranit. Pan Ing. Ludvík Trnka nás upozornil na bílé mapy na zdi školy ze strany do dvora – zřejmě od prosakujícího septiku. V této části se nachází učebna v přírodě. Členové mezinárodní nevládní organizace „Permakultura (CS)“ strávili v Boleradicích celý víkend a společně s členy Ekotýmu se zamýšleli nad vzhledem školní zahrady.

Po rozsáhlé analýze stavu školy jsme zjistili, že úkolů je hodně a vytvořili jsme první plán činnosti naší školy. Plnění plánu začalo postupně plněním malých úkolů.

V oblasti odpadů nás zajímalo „Kam putuje odpad z Boleradic?“ Besedy se zúčastnil pan starosta Jan Koráb a pan Danihel z firmy, která odpad odvážela. Pozitivní zjištění bylo, že vytříděný odpad odchází do továren, které se zabývají jeho recyklací. Odpověď na otázku „Co se z toho vyrábí?“, jsme dostali na Rychtě v Krásensku. V dnešní době třídíme hodně druhů odpadu – papír (na šmíráky a do sběru), PET láhve, hliník, plasty, sklo, baterie, bioodpad a nebezpečný  odpad. Zbytek dáváme do směsného odpadu, který odváží popeláři. Snažíme se spíše odpad nevytvářet. Žáci si nosí svačinky v krabičkách z UH a vodu z vodovodu pijí z vlastních kelímků. Na papír kopírujeme oboustranně, z různého „odpadu“ vyrábíme nové věci nebo využíváme na zahradě (papírové roličky od toaletního papíru, CD na popisky, noviny na mulčování apod.)

V oblasti energie žáci s učiteli očíslovali zářivky a vypínače, abychom zapínali světla jen tam, kde chceme světlo. Členové Ekotýmu s paní školnicí zapisovali stav elektroměru, vodoměru a plynoměru. Zjistili jsme, že záleží na počasí, ale také na nás – způsob větrání, topení, zavírání kohoutků, nezavírání hlavních dveří apod.

V oblasti prostředí školy jsme s dětmi rozhodli, že první projekt bude výzdoba knihovny. Zde nás hodně limitovala výše školního rozpočtu. Žáci se podíleli na samotné realizaci natřením a vyzdobením skříní. Vytvořili výzdobu zdí a velkým přáním dětí bylo pořízení akvária. Na zvelebování prostředí školy a okolí školy se podíleli i bývalí žáci. Jsou tvořiví, kreativní a ochotní věnovat část svého volného času na zvelebení školy v Boleradicích.

Vytvoření školního EKOKODEXU nám hodně pomohlo utřídit si myšlenky a jednoduchými hesly pojmenovat cíle  našeho snažení. S jejich identifikací a konkretizací nám pomohli pracovníci Lipky, kterí se nám v rámci ekoporadenské činnosti (projekt Síť environmentálního poradenství JmKraje, SFŽP a MŽP) věnovali na svých třech pracovištích.

Environmentální výchovu jsme začlenili také do procesu výuky. Poloha obce nám nabízí možnost učit prvouku, přírodovědu, tělocvik, výtvarnou výchovu i hudební výchovu v přírodě: biotop les v našem listnatém lese, pole v okolních kopcích, vodu u rybníka, louku na pasekách či u kapličky. Na předměty jako je čeština, matematika, angličtina a pracovní činnosti využíváme učebnu v přírodě přímo v naší školní přírodní zahradě.

Naši práci v projektu EKOŠKOLA jsme prezentovali na www.boleradice.cz, v místním Polehradu, v regionálním tisku Rovnost a Nový život, v časopise Klíčová dírka a Bedrník – celostátní tisk. V posledních dvou letech do naší školy jezdí návštěvy. Učitelé z Čech na akci Toulavý autobus, kamarádi z Rakouska a ředitelka školy ze Skotska. Ta zjistila, že se dají prvky permakultury využít i ve školní zahradě.  Občanským sdružením „Přírodní zahrady“ jsme byli osloveni, bychom si zažádali o certifikaci a tím i možnost  zařazení naší školní zahrady mezi Ukázkové školní přírodní učebny, jejichž síť se nyní buduje – vice informací na www.permakultura.cz, www.prirodnizahrada.eu

Úspěchy a problémy jsme řešili se zřizovatelem, kde jsme se setkali s pochopením a podporou naší činnosti. Finanční náročnost některých projektů byla podpořena z dotací OÚ, Úřadu městyse, Jihomoravského kraje a MŠMT. 

Na konci školního roku 2009/2010 se Ekotým shodl na tom, že bychom již mohli požádat o auditorskou návštěvu společnost Tereza(zaštiťuje  projekt Ekoškola v ČR). Auditorky k nám přijely v měsíci říjnu 2010. Návštěva auditorek byla obsáhlá, pracovnice obešly školu, hovořily s žáky, ředitelkou, členy Ekotýmu i našimi provozními zaměstnanci. Na činnost školy si tak mohly udělat ucelený náhled. Jednotlivé oblasti činnosti Ekotýmu si také bodovaly a teprve podle počtu dosažených bodů zjišťovaly, zda škola má nárok na titul.

Výsledek auditu přišel do školy v době podzimních prázdnin. Uspěli jsme a máme z titulu velkou radost. Navíc nám audit pomohl v dalším směřování činnosti Ekotýmu. V příštích dnech škola Boleradice obdrží vlajku Ekoškoly a v červnu 2011 pojede na slavnostní předávání tutilů do Prahy. Děkujeme všem, kteří nám v naší práci pomáhali a drželi palce.