EKOŠKOLA – INFORMACE O PROJEKTU

Naše škola se již řadu let zajímá o ekologii a ekologickou výchovu. Jsme na vesnici, v okolí krásná příroda, a tak proč se nevydat na cestu k získání titulu EKOŠKOLA.

Chceme se touto cestou – všichni „obyvatelé“ základní školy naučit chovat k přírodě i lidem, tedy k životnímu prostředí, které nás obklopuje a podílet se na její ochraně. Do tohoto projektu jsou zapojeni nejen žáci a pedagogové, ale i provozní zaměstnanci a rodiče. A společným úsilím, po malých krůčcích, jdeme vstříc vytčenému cíli. Byl vytvořen Ekotým, který se schází v pravidelných termínech, kde se řeší problematika týkající se ekologie a kde se vždy stanoví konkrétní kroky a úkoly.

Zástupci z Ekotýmu předávají informace ostatním ve své skupině a následně se rozjíždí činnost. Nejdříve byla vypracována Analýza a vyhodnocení stávající situace. Dále byl určen koordinátor Ekoškoly, který vypracoval plán činnosti. Přihlásili jsme se a zapojili do sítě MRKEV a MRKVIČKA. Využíváme středisek ekologické výchovy Rozmarýnek, Lipka a Rychta Krásensko. V neposlední řadě byl vypracován Plán práce a rozvoje EVVO a dlouhodobé záměry školy, který postupně plníme.

Stěžejní jsou 3 oblasti činnosti. 1.Budování a využívání Školní přírodní zahrady s přírodní učebnou.2. Třídění odpadu a za 3. Šetření energiemi.

1. Školní přírodní zahradu tvoříme postupně několik let. Od klasických záhonů jsme přešli na stanoviště různorodých rostlin, plodin a keřů, vybudovali jsme malé jezírko, zrealizovala se hmatová stezka, bylinková spirála a zelená vegetační střecha na budově kůlny.

Učebna v přírodě je stanoviště a místo s nástěnkami – vitrínami a zahradním nábytkem, odkud žáci vyráží do jednotlivých částí zahrady za pozorováním a plněním úkolů. Je ideálním místem pro splnění cílů, které jsme si jako škola dala a ke kterým se hlásíme = program Tvořivé školy, jejíž podstata spočívá v činnostním učení. V současné době se dotváří jednotlivá stanoviště živočichů pro pozorování = ještěrkoviště, hmyzí ubytovny a ptačí domečky-budky v rámci projektu "V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme".

2. Ve škole třídíme odpad –papír, plasty, Tetra pak, bioodpad, sbíráme hliník a použité baterie, PET láhve a v periodách se podílíme na sběru papíru.

3. Do náplně činnosti patří také snaha o šetrné a úsporné zacházení s energiemi. Děti za asistence pedagogů označily vizitkami vypínače světel ve třídách, nainstalovaly se úsporné zářivky a žárovky. Je snaha o šetření s vodou a využití staré školní studny. Snažíme se o zlepšení zásobování školní kuchyně biopotravinami a jejich uplatnění ve školním stravování. V neposlední řadě se daří měnit silné a nešetrné čistící prostředky a saponáty za šetrnější.

Složení ekotýmu :

Žáci:

1.r. A.Dufková, K. Zoubková, P.Novotný

2.r. T.Cvrček, V.Pišanová, D.Frgálová

3.r. R.Klein, J.Herzánová, P.Sedláček

4.r. F.Němec, V.Imrich

5.r. M.Straková, B.Pacáková, T.Wolfová

Pedagogové:

p.ředitelka M.Plocková, P.Kabela, J.Šedivá, K.Máčovská,M.Vavriková, za MŠ D.Ševelová

Provozní zaměstnanci:

Zástupce p. J.Straková

Rodiče:

Zástupce p.K.Kočicová

V tomto školním roce proběhlo:

V zahradě s ptáčky- návštěva ornitologa, Toulavý autobus-návštěva pedagogů z různých škol, Podzimní barevný den-projektová výuka, Účast na semináři Koordinátorů Ekoškol, Exkurze do SEV Lipka v Brně s výukovým programem, Projektový den V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme", Účast na výukovém programu žáků na Rychtě v Krásensku, Celodenní vzdělávání učitelů na SEV Lipka Brno, Zimní barevný den- projektová výuka. Vyvrcholením projektu finančně podpořeného MŠMT bylo vytvoření mediální projekce na DVD "V zahradě to umíme a rádi se s tím pochlubíme", kterou shlédli i rodiče žáků.

Ekologická a environmentální výchova na škole je zapracována do našeho ŠVP, tedy se objevuje v rámci mezipředmětových vztahů ve všech předmětech a oblastech výchovy a vzdělávání.

A co je důležité, snaží se všichni, na všech úsecích a pracovištích, počínaje žáky a konče paní školnicí.

Za Ekotým uč.P. Kabela