Vodní dotace? Šanci mají i obce

Břeclavsko – Voda a problémy s ní spojené přivedly na Břeclavsko náměstka ministra zemědělství Karla Turečka. Navštívil hned několik obcí. V Boleradicích chtěl znát názory starosty městyse Jana Korába na spolupráci se Zemědělskou a vodohospodářskou správou při čištění potoka Haraska. Starostové Vrbice a Bořetic se zase zajímali především o možnost čerpání dotací z programů Evropské unie a dotačních titulů ministerstva zemědělství na obnovu vodních toků, ploch a rybníků.
Při setkání mimo jiné zazněla i otázka, zda mohou obce žádat o peníze z programu na podporu protipovodňových opatření, i když nejsou majiteli či správci toků. „Obce mohou převzít aktivitu a dát návrh na uplatněni vlastních prostředků na opatření prostřednictvím Zemědělské a vodohospodářské správy.
Druhá varianta je, že se obec stane sama správcem toku a z tohoto titulu může být i žadatelem o dotaci a přímo také spravovat příslušný úsek vodního toku. Samozřejmě i z toho vyplývajícími povinnostmi. Je tedy na samosprávě, aby zvážila své možnosti a sama si vybrala výhodnou variantu,“ řekl Tureček. Tento princip podle něj prosazuje i ministerstvo zemědělství, neboť velká centralizace správy vodních toků neumožňuje pružně a včas reagovat na potřeby malých obcí. Stát také nadále počítá s podporou protipovodňových opatření. „Deset miliard korun z programu ministerstva zemědělství je možné na tyto účely čerpat až do roku 2013,“ ujistil náměstek starosty.