Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje – aktuální informace

Dne 14. prosince tohoto roku začnou na linkách autobusů a vlaků obsluhujících část kraje jižně od Brna platit tarify a jízdní řády Integrovaného dopravního systému. Změny v hromadné dopravě se samozřejmě dotknou i cestujících z Boleradic. Principem tohoto systému je vytvoření páteřní sítě linek vedoucích do velkých měst kraje. Na ně jsou pak navázány obslužné linky z nichž se přestupuje v přestupních uzlech. Systém přináší řadu výhod pro cestující, například slevy na jízdném, možnost na jednu jízdenku cestovat v celém systému včetně městské dopravy avšak jednu velkou nevýhodu pro Boleradice: ztrátu přímého spojení do Brna a tedy nutnost přestupu na páteřní linku – ať již na autobus v Těšanech nebo na vlak v Sokolnicích.

První informace o návrhu jízdních řádů přišly na Úřad městyse v dubnu, následovala informace na jednání Zastupitelstva a výzva starosty na občany o připomínkování. Těch se skutečně sešlo několik a byly předány neprodleně firmě KORDIS, která je zodpovědná za jejich zapracování do jízdních řádů. Zůstal však jediný zásadní problém, ke kterému nebylo ze strany KORDISu zaujato stanovisko, tím je ztráta přímého spojení do Brna.

Stejný problém pochopitelně mají i další obce na trase do Brna: Diváky a Šitbořice. Na 25. dubna pozval starosta Šitbořic zástupce KORDISu na setkání se starosty a občany dotčených obcí. Za Boleradice se zúčastnili místostarosta Libor Stehlík a Jiří Janda. Pozvali jsme také další občany, aby sami mohli vyjádřit svůj názor. Bohužel ani na tomto jednání nebyli ředitel KORDISu a jeho podřízení ochotni připustit takovou změnu, která by zachovala přímé spojení do Brna, byť jen v ranních a odpoledních špičkách.

Následovala další schůzka starostů kde byly vzneseny písemné požadavky přímo na radního JMK odpovědného za dopravu v kraji pana ing. Pospíšila a jeho pozvání (spolu s ředitelem KORDISu a dalšími odborníky na dopravní obslužnost) k osobnímu jednání na Obecní úřad do Šitbořic. Bohužel ani na této schůzce nebylo dosaženo žádného kompromisu. Hlavním tématem jednání s panem radním a zástupci KORDISu byl především požadavek na zachování přímé linky na autobusové nádraží Zvonařka v Brně. Dílčí změny a připomínky k odjezdům a příjezdům autobusů dle požadavku cestujících­ budou zapracovány do jízdních řádů a do poloviny června zpřístupněny cestujícím k dalšímu kolu připomínek.

Námitky a připomínky ke kultuře cestování a vybavení přestupních uzlů nebyly přímo odmítnuty avšak bude nutno zřejmě vést trvalý tlak ze strany zástupců dotčených obcí na jejich prosazení. Stav zastávky v Těšanech je před rekonstrukcí přilehlé křižovatky neutěšený a o přestupním uzlu Sokolnice se již nedá vůbec říci, že patří do jedenadvacátého století. Nástupní peróny jsou nízké a nastupovat s kočárkem nebo malými dětmi je velmi obtížné ne-li nemožné. Také pro starší a méně pohyblivé cestující je potřeba značného úsilí dostat se do nebo z vagónu. Vybavení malých čekáren na trati je stále na úrovni jako před sto lety. Vylíčené zdi a natřená lavička v čekárničce pro dvacet-třicet cestujících je snad dnes málo!

Diskutováno bylo i ekonomické zvýhodnění cestujících, které by zavedení IDS mělo přinést (činí prý až 400,- Kč za měsíc při denním dojíždění do Brna). Slevy na jízdném v tomto případě znějí docela zajímavě, ale ne zcela jisté je dlouhodobé udržení těchto výhod vzhledem k rostoucím cenám pohoných hmot. Navíc už dnes je jasné, že každoroční příspěvek obcí do systému ( nyní KORDIS požaduje 50,-Kč na občana) se bude průběžně navyšovat ostatně jak přiznal i radní Pospíšil.

Rada městyse se bude i nadále zabývat stavem příprav IDS a jeho zaváděním avšak bohužel není možné, ani při společném postupu obcí na trase Brno Boleradice, prosadit udržení přímého spoje a zvrátit rozhodnutí o změně páteřní sítě linek.

Jiří Janda

 Další podrobné informace o Integrovaném dopravním systému a především jednotlivé jízdní řády najdete na stránkách www.kordis.cz a na www.boleradice.cz Žádám Vás také, abyste, pokud možno písemně  (např. na emailu obec@boleradice.cz), informovali radní a starostu o svých připomínkách. Je v zájmu nás všech aby hromadná doprava byla co nejvíce přizpůsobena především zájmům cestujících. 

Diskuse k tématu