Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace

1. Identifikační údaje:

Název vzdělávacího programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU BOLERADICE

Motivační název: Kudy? Tudy z nudy ven!

Předkladatel:

Základní škola: ZŠ a MŠ Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace

Ulice, č.p., č.o.: Boleradice 57

PSČ, město: 691 12 Boleradice

Jméno ředitele: Mgr. Milena Plocková

Kontakty: 519 423 168, zs.boleradice@iol.cz; vychovatelka@boleradice.cz
IČO: 70915351
RED-IZO: 600112128

Zřizovatel školy:

Název: Městys Boleradice

Adresa: 691 12 Boleradice 401
Kontakty: 519 423 185, obec@boleradice.cz

2. Charakteristika školy a jejího vzdělávacího programu

Jsme neúplná vesnická škola s 1. – 5. postupným ročníkem. Škola vzdělává 46 žáků.
V budově školy jsou 4 učebny základní školy, herna ŠD, 2 třídy mateřské školy, tělocvična, jídelna, kuchyň. Zázemí pro učitele tvoří ředitelna, sborovna, kabinety. Součástí školy je zahrada a hřiště.
Školní budova byla během své 400leté historie několikrát přestavována a přistavována. Proto má dnešní budova části velmi staré, jiné poměrně nové (poslední přístavba je z roku 2000). Prostory pro výuku jsou dostatečné, třídy 1. stupně jsou vybaveny hracími kouty a koberci. Máme samostatnou učebnu pro výuku hudební a výtvarné výchovy a jedna třída je vybavena počítači.
V době volna a přestávek mohou žáci využívat odpočinkový kout v žákovské knihovně, stůl na stolní tenis na chodbě. Je jim k dispozici nápojový automat a mají možnost si objednat mléčné svačinky.
Základní škola Boleradice pracuje v roce 2007/2008 podle Školního vzdělávací programu Tvořivá škola Boleradice a podle vzdělávacího programu Základní škola. ŠVP Tvořivá škola Boleradice je zaměřen na činnostní učení se zapojením smyslového vnímání. Poznatky, které žáci získávají, jsou ucelené, smysluplné a použitelné v běžném životě. Žáci jsou vedeni k objevování dějů a skutečností kolem sebe a k aktivnímu přístupu k řešení problémů. Zároveň se zaměřujeme na aktivní postoje k dobrému klimatu školy.

2. 1 Charakteristika školní družiny

Materiální a technické podmínky:
Školní družina využívá ke své činnosti učebnu školní družiny, vybavenou vhodným nábytkem a stoly, televizí a DVD přehrávačem. Dále využívá podle potřeby všechny třídy základní školy, zejména počítačovou učebnu a výtvarnou učebnu; tělocvičnu a školní přírodní zahradu se hřištěm. V době vycházek v katastru městyse Boleradice také užívá dětské hřiště, fotbalové hřiště a plánuje využití sportovního areálu Sokolu.
Vybavení školních učeben je pro účely práce školní družiny kvalitní. V tělocvičně musí děti být vždy pod dozorem vychovatelky a poučeni o zásadách bezpečnosti. Školní přírodní zahrada a dvůr prochází rekonstrukcí, proto je tam vstup jen podle pokynů vychovatelky a na vyhrazená místa.
Všechna bezpečnostní pravidla jsou stanovena v Řádu školní družiny. Žáci jsou s nimi seznámeni na počátku docházky a průběžně při společných sezeních „mezi sloupy“. Vychovatelky školní družiny vedou děti k dodržování pravidel bezpečnosti, hygieny a kultury stolování, dbají na pravidelné střídání činností dle pravidel psychohygieny, povzbudivé a motivující prostředí.
Personální podmínky školní družiny:
Provoz školní družiny zajišťují vychovatelky školní družiny a učitelky mateřské školy.
Školní družina má při počtu do 30 dětí jedno oddělení, při počtu nad 30 dětí dvě oddělení.
Ranní družinu zajišťují učitelka mateřské školy v rámci provozu MŠ pro děti od 1. do 3. třídy. Odpolední družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku a zájmové útvary, do kterých mohou docházet i starší děti.

2.2 Charakteristika Školního vzdělávacího programu školní družiny Boleradice Kudy? Tudy z nudy ven!

Školní vzdělávací program ŠD Boleradice Kudy? Tudy z nudy ven! se inspiruje činnostním vzdělávacím programem základní školy s větším důrazem na odpočinkové činnosti dětí v době jejich volného času. Hlavní myšlenkou je nabízet takový program, při kterém si děti aktivně odpočinou a nechat děti rozhodovat o tom, co by je bavilo. Nabídka činností je tedy velmi široká.

3. Cíle výchovně-vzdělávací práce ve školní družině

· Vychovává děti k smysluplnému využívání volného času, vlastnímu výběru z mnoha činností
· Vybavuje děti dostatkem námětů pro aktivní odpočinek
· Rozvíjí osobnost dítěte, zejména systém hodnot, na kterých je založeno soužití občanů a celé naší společnosti
· Utváří vědomí národní příslušnosti, kulturní přehled o tradicích regionu
· Vede k uplatňování poznatků o přírodě a životním prostředí v praxi, k ochraně a utužování zdraví

Posilování cílových kompetencí

Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny kompetence, stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Školní družina tyto kompetence rozšiřuje o kompetence k trávení volného času.

1. Kompetence k učení
Žáci se zúčastňují činností, které podporují jejich tvořivost, výsledky práci sami prezentují a hodnotí.
V praktických situacích si kladou otázky a hledají řešení, události skládají do souvislostí.

2. Kompetence k řešení problémů
Žáci si všímají problémů každodenního života, sledují situace, promýšlí řešení problému, uvažují nad správným i nesprávným řešení, nevyřešené problémy nevzdávají.
Vychovatelé nabízejí dostatek vhodných příležitostí k objevování a experimentování.
3. Kompetence komunikativní:
Žáci sledují a používají prostředky slovní a mimoslovní komunikace, dodržují pravidla správné komunikace, vyjádří svůj názor a umí naslouchat názoru druhých.
Využívají komunikační prostředky k vyhledávání informací, sami tvoří komunikační materiály, kterými informují ostatní.

4. Sociální a interpersonální kompetence:
Samostatně rozhodují o svých činnostech, odpovídají za své chování, zhodnotí jej, přizpůsobí se rozhodnutí většiny a aktivně prosazuje správná řešení. Odhadnou rizika svých nápadů. Poskytnou v případě potřeby pomoc.
Ovládají pravidla správného chování, vystupování a jednání, sami se podílejí na jejich vytváření.

5. Kompetence občanské:
Žáci se snaží chovat odpovědně, respektují práva druhých, znají svá práva a povinnosti. Mají přehled o kulturních a společenských tradicích obce, aktivně se podílejí na jejich zachování. Starají se o školní životní prostředí, znalosti využívají v běžném životě.

6. Kompetence pracovní:
Žáci správně udržují pracovní i další pomůcky, hry a potřeby, připraví i uklidí pracovní místo. Dodržují hygienické návyky.

7. Kompetence k trávení volného času:
Žáci rozvíjejí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací a školní zátěže. Dodržují pravidla hry, vyberou si přiměřeně z nabídky aktivit, navrhnou a zorganizují odpočinkovou činnost.

4. Formy a metody práce ve školní družině:

Náplní práce školní družiny je organizování pravidelných činností, příležitostních akcí a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Pravidelná činnost je stanovena týdenní skladbou zaměstnání. Zahrnuje vlastní odpočinkové činnosti, organizované aktivity dle vlastního výběru (školní družina umožňuje dětem návštěvu počítačové učebny nebo hru stolního tenisu), činnost tělovýchovných a zájmových kroužků.

Příležitostné akce nejsou běžnou součástí týdenní nabídky, jsou sem zahrnuty např. návštěvy divadel, výstav, besídky, kulturní aktivity, víkendové akce. Většina z těchto aktivit má své pevné místo v ročním plánu školy.

Spontánní aktivity zahrnují individuální a kolektivní hry mimo organizované činnosti, a to jak v místnostech, tak na hřišti. Vychovatelky zajišťují nabídku těchto aktivit a bezpečné prostředí. Prostředí a vybavení družiny motivuje ke spontánním aktivitám. Aktivní nabídkou proti dětské nudě – zlobení.

Odpočinkové činnosti jsou jednak klidové, jednak aktivní pohybové dle zaměření dětí. Kompenzují jednostrannou zátěž školní výuky. Právě zde se nejvíce řídíme heslem Kdo si hraje, nezlobí.

Příprava na vyučování je chápána jako nabídka činností, které rozšiřují rozsah školních vědomostí. Dále sem zahrnujeme individuální zájmové vzdělávací aktivity žáků – četba, encyklopedie, sběratelství..

Hlavním prostředkem práce ve školní družině Boleradice je zážitková pedagogika (vychovatelka je absolventkou kurzu z.p.), jejímž základem je hra s rozdělením rolí, situací a vztahů. Tato metoda práce umožňuje dětem prožívání nejrůznějších situací, rozvoj sebepoznání a sociálních vztahů i prožití určité míry rizika(intenzita zážitku).
Další formy práce s dětmi: – pohybové, sportovní činnosti, soutěživé hry
– besedy, komunikativní kruhy“mezi sloupy“
– výtvarné činnosti, zájmové pracovní činnosti
– četba, křížovky, doplňovačky
– taneční a hudební činnosti, hra na nástroje
– přírodovědné činnosti, besedy
– vycházky, výlety, hry na přírodní zahradě, sáňkování
– videoprojekce, diskotéky, práce na PC
– výchova ke zdraví – zdravé vaření
– kulturní vystoupení, udržování lidových tradic

5. Časový plán

Každodenní harmonogram činnosti školní družiny:
7.00 – 7.40 Ranní družina v mateřské školce, odpočinkové činnosti
Dle potřeby – 13.20 Odpolední družina, oběd, pravidelné činnosti
13.20 – 14.00 Zájmové činnosti dětí
14. 00 – 15.00 Pobyt dětí v přírodě
15.00 – 16.00 (17.00) Příprava na vyučování, zájmové činnosti

Časový plán školní družiny Boleradice je sestavován na období dvouměsíčních cyklů a je inspirován ročními obdobími. Zahrnuje průběžné působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu; organizovanou činnost podle týdenní skladby zaměstnání a příležitostné akce, vztahující se k určitému tématu.

Obsah časového plánu
Podzim: Všichni jsme kamarádi
Naše škola. Kudy kam?
Co se děje v přírodě na podzim?
Zdravé stolování – co si doma uvaříme?

Toto roční období se zaměřuje na tématické okruhy Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Budujeme a rozvíjíme všechny kompetence.

Zima: Vánoční tradice
Přišel k nám Mikuláš.
V otužilém těle zdravý duch
Vánoce – svátky obdarování

V tomto ročním období se převážně věnujeme tématickým okruhům Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví a Místo, kde žijeme. Rozvíjíme všechny kompetence.

Jaro: My to u nás dobře známe
Vítáme jaro do vsi
Babičko, dědečku, vypravuj
Mám tě rád, maminko, tatínku

V tomto ročním období se zaměříme hlavně na tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas a Rozmanitost přírody. Průběžně rozvíjíme všechny sledované kompetence.

Léto: Vím si rady s volným časem
Na výlet – na kole, vlakem, autobusem. Jak cestujeme?
Umím si vybrat, umím i odmítnout
Léto láká do přírody

V tomto ročním období se věnujeme tématickým okruhům Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví, Místo, kde žijeme a Rozmanitost přírody. Vyhodnocujeme sledované kompetence v komunikativních sezeních „mezi sloupy“.

Příležitostné akce, pořádané školní družinou
Rozsah a obsah těchto aktivit se řídí ročním plánem základní školy, přizpůsobuje se aktuálním požadavkům a možnostem školní družiny. K pravidelným akcím patří:
Dýňový den s rodiči
Drakiáda
Mikulášská diskotéka
Vánoční koledování
Masopust
Maškarní karneval
Vynášení Moreny
Oslava Dne země
Taneční vystoupení na Boleradické tančírně
Stanování
Přednáška dětské doktorky
Vystoupení na Jánských hodech

6. Evaluace práce školní družiny Boleradice
Zjišťování, hodnocení pedagogického procesu a výstupy z této činnosti zahrnuje evaluační proces, který probíhá na úrovni: – individuální (hodnocení vlastní práce vychovatelkou)
– vedení školy ( pozorování, hospitace)
Evaluační činnost se zaměří zejména na:
1. podmínky činnosti – vhodné a bezpečné prostředí
( kontrola v září a květnu)
2. spolupráci s rodiči – komunikace, informovanost
( spolupráce s adminis. webových stránek – průběžně)
3. působení vychovatelek na jednotlivé žáky
( klasifikační porada v lednu)
4. organizaci činností, vhodné střídání, využívání zásad pedagogiky volného času
(hospitace ředitelky školy)

7.Závěr
Školní družina Boleradice se svojí činností zaměřuje na všestranné a zdravé trávení volného času, přičemž zdravím je myšlena pohoda jak tělesná, tak i duševní. Děti vedeme ke správnému chování, odpovědnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Činnosti družiny jsou zaměřeny na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti, tak aby si děti věděly rady Kudy z nudy.