Usnesení ze 42. schůze Rady městyse konané dne 14.4. 2008

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 14. 4. 2008    
 
bere na vědomí:
–         plnění úkolů z RM
–         oznámení obce Němčičky o změně územního plánu
 
schvaluje:
–         pronájem prostor nové přístavby LMK Boleradice
–         přijetí dotace z Jihomoravského kraje na opravu hřbitovní zdi
–         záměr na prodej stavebních pozemků p.č. 206/1 o výměře 309 m2, p.č. 206/7 o výměře 504 m2, p.č. 4149/1 o výměře 166 m2, 3726 o výměře 288 m2, p.č. 3727/1 o výměře 191 m2 a p.č.st. 276 o výměře 72 m2 v k.ú. Boleradice
–         dodavatele PD „Regenerace návsi“ – Ing. Souškovou, Agentura LIST, Uherský Brod
 
ukládá:
–         U32/08 – místostarostovi – zakoupit po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Boleradice dar v hodnotě 1.000,- Kč – náhrada škody při vypalování  
T: 28.4.2008
–         U33/08 – starostovi – dohodnout termín jednání se zástupci TJ Sokol Boleradice ve věci převodu pozemků  
T: 28.4.2008
–         U34/08 – starostovi – s okamžitou platností ukončit těžbu v lesích v majetku obce a vypovědět stávající smlouvy na těžbu
T: 21.4.2008
–         U35/08 – starostovi – zaslat zpracovateli jízdních řádů (integrovaný dopravní systém) připomínky a nesouhlasné stanovisko a vyvolat jednání se zpracovateli na úrovni Mikroregionu Hustopečsko
T: 28.4.2008
 
zmocňuje:
–         starostu k podpisu nájemní smlouvy – pronájem prostor nové přístavby nad kotelnou
–         starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi
 
souhlasí:
–         s užíváním (ne nájmem) pozemku pro parkování osobního automobilu před RD č.p. 358 a případným zpevněním bez pevného základu
–         s odprodejem nepotřebné obecní vývěsky za cenu 500,- Kč
 
stanoví:
–         termín příští schůze RM na 28.4.2008 v 19,30 hod.  
   
 
 
 
 
 
………………………………………                                  ……………………………………
                   Jan Koráb                                                                                         Libor Stehlík
                     starosta                                                                                místostarosta