Zpráva o stavu školy ve školním roce 2007/2008 a výhled na rok příští.

Zastupitelstvo městyse Boleradice – 10. 4. 2008
  1. Informace o počtu žáků v MŠ a ZŠ:
 V současné době je v mateřské škole zapsáno 30 dětí. K 1. 9.  odejde z mateřské školy 12 dětí, z toho 11 dětí do ZŠ Boleradice. 1 děvče odchází do Hustopečí.
K zápisu do ZŠ Boleradice se dostavilo 11 dětí. V současné době si 1 rodič žádá o odklad povinné školní docházky, zůstává tedy 10 dětí do 1. třídy, pokud nebudou další odklady ( mohou být až 2)
Do mateřské školy se k prvnímu pololetí školního roku 2008/2009 zapsalo 7 dětí, ke druhému pololetí další 2 děti.
 
Předpokládaný počet dětí v MŠ: k 1. pololetí 2008/2009  – 25 dětí
                                                    k 2. pololetí                        27 dětí
 
Předpokládaný počet dětí v ZŠ: 1. třída – 10 dětí
                                                   2. třída –    7 dětí
                                                   3. třída –   10 dětí
                                                   4. třída –    9 dětí
                                                   5. třída –                9 dětí
                                                   Celkem 45 dětí.
Mateřská škola bude mít ve školním roce 2008/2009 1 třídu.
Základní škola bude mít ve školním roce 2008/2009 3 třídy.
 
  1. Personální zajištění výuky a vzdělávání:
V mateřské škole pracují v současné době 3 kvalifikované učitelky. V příštím roce můžeme počítat pouze se dvěmi – vzhledem k počtu dětí. Případnou výpomoc zajistíme ve spolupráci s vychovatelkami ZŠ ( též kvalifikované)
V základní škole je nyní kvalifikovaný pouze jeden pedagog. V příštím roce          nastoupí další kvalifikovaný pedagog a jeden současný dokončí požadované vzdělání. Dle limitu stanoveného Jihomoravským krajem můžeme zaměstnat 3,48 pedagogů pro výuku 5 ročníků. Doplacení části platu 4. pedagoga jsem započítala do rozpočtu školy. Je to velká podpora pro rodiče žáků, kteří požadují oddělenou výuku v hlavních předmětech.
 
 
  1. Hospodaření s rozpočtem školy:
     Hospodářský výsledek na rok 2007 byl 11.581 Kč.
     V letošním roce škola žádala na provoz o 930 000,- Kč, bez odpisů. Největšími položkami v rozpočtu jsou náklady na energie: 260 000,- Kč, příspěvek na plat učitelky: 162 000,- Kč, účetnické služby, materiál na provoz kuchyně, úklid budovy, vymalování části budovy ( kuchyně a jídelna nebyly malovány od roku 2001) a dokončení školní zahrady a hřiště.
 
Základní škola podala 2 projekty, které by nám měly pomoci uhradit úpravu školního pozemku. Z Nadace Veronica jsme získali 5 000,- Kč, poměrně větší částku ( až 100 000,- Kč) jsme se pokusili získat od MŠMT. O výsledku budeme vyrozuměni koncem dubna. Projekt se jmenuje ZOO v Boleradicích a zahrnuje mimo jiné vymalování zdi pana Horáka obrázky zvířat. Abychom při obnově a úpravách pozemku čerpali co nejméně prostředky obce, zahájili jsme v dubnu Dny tvořivé pomoci škole – akce pro rodiče i prarodiče. Práce, kterou je na pozemku třeba udělat, je nad rámec pracovní doby i pracovní náplně našich zaměstnanců a nechceme si na ni najímat pracovní síly, pokud budou rodiče ochotni s námi spolupracovat. Jen bychom byli rádi, aby veřejnost měla informace o tom, že tuto práci nedělají rodiče pro nás( rozumějte pro učitele), ale pro svoje děti, potažmo pro Boleradice. Dalším způsobem, jak získat nějaké finanční prostředky, je sběr papíru. Zde nám vyšla velmi vstříc firma Moravia Propag a dohodli jsme se na pravidelném sběru papíru pro školu.
Nejvíce nás však tíží havarijní stav jímky na školním dvoře a doufáme, že se nám podaří zajistit její rekonstrukci. Je to zajisté finančně náročná akce, ale k bezpečnému pohybu dětí po školním dvoře bezpodmínečně nutná. Navíc by měla přinést i snížení vlhkosti budovy a tedy i spotřeby energie.
 
Do budoucna budeme uvažovat o využití školy k dalšímu celoživotnímu vzdělávání – chtěli bychom připravit kurzy práce na počítači pro seniory, případně umožnit zájemcům z řad boleradických občanů výuku anglického jazyka. V současné době využívá budovu školy kromě 75 žáků pravidelně také dalších 40 občanů Boleradice zejména ke cvičení v tělocvičně.
 
Mgr. Milena Plocková ředitelka školy