Usnesení ze 41. schůze Rady městyse konané dne 31.3. 2008

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 31. 3. 2008    
 
 
bere na vědomí:
–         plnění úkolů z RM
–         cenovou nabídku firmy Polyplast, s.r.o. Boleradice – dveře do přístavby
–         informace k úpravě (změně) územního plánu
–         sdělení ředitelky ZŠ a MŠ Boleradice k úpravě Školního řádu
–         sdělení p. Malčíka – souhlas k publikování materiálů o historii obce
–         informace k žádostem z operačního programu ŽP
–         informace o jednání s agenturou LIST – příprava prováděcího projektu „Regenerace návsi“
–         informace ZO Techsport – likvidace náletu na Pasekách
 
schvaluje:
–         zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci „oprava hřbitovní zdi“
–         složení komise pro výběrové řízení na akci „oprava hřbitovní zdi“: Ladislav Horák, Jan Koráb, Libor Stehlík, Antonín Koráb, Jiří Machač
–         přijetí dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce
–         pronájem pozemku p.č. 3478/1 v k.ú. Boleradice Jezdeckému oddílu Alka Boleradice
 
neschvaluje:
–         odpuštění platby za použitou střešní krytinu
 
ukládá:
–         U24/08 – starostovi – svolat besedu s občany a členy ZM k projektu „Regenerace návsi“ na úterý 6.5.2008
T: 6.5.2008
–         U25/08 – starostovi – provést vytýčení pronajaté části pozemku p.č. 3478/1 v k.ú. Boleradice za účasti zástupce Jezdeckého oddílu Alka Boleradice před podpisem nájemní smlouvy  
T: 30.4.2008
–         U26/08 – místostarostovi – zajistit ve spolupráci se starostou jarní úklid a běžnou údržbu v obci
T: 14.4.2008
–         U27/08 – Mgr. Korábovi – vypracovat návrh nájemní smlouvy na pronájem klubovny v nástavbě nad kotelnou
T: 14.4.2008
–         U28/08 – starostovi – zajistit podpisy smluv o věcném břemeni, případně kupních smluv – pozemky pro výstavbu další části chodníku  
T: 30.4.2008
–         U29/08 – starostovi – vyžádat bližší informace o vydání publikace ZO Techsport – rozpis nákladů, případný prodej, předpokládaná cena
T: 14.4.2008
–         U30/08 – starostovi – požádat SÚ Klobouky u Brna o registraci VKP Paseky
T: 30.4.2008
–         U31/08 – starostovi – uložit písemně nápravná opatření ve věci nepovoleného kácení stromů
u hřbitova
T: 30.4.2008
 
zmocňuje:
–         starostu k podpisu smlouvy o vypůjčce kontejnerů s firmou Eko-kom
–         starostu k podpisu nájemní smlouvy s Jezdeckým oddílem Alka  
 
 
 
 
 
doporučuje:
–         účast na setkání samospráv dne 22.4.2008 místostarostovi L. Stehlíkovi a Mgr. Korábovi
–         starostovi projednat s žadatelem a zjistit bližší informace – projekt Habánský dům
 
stanoví:
–         termín příští schůze RM na 14.4.2008
   
 
 
 
 
 
………………………………………                                  ……………………………………
                   Jan Koráb                                                                                         Libor Stehlík
                     starosta                                                                                místostarosta