Usnesení ze 40. schůze Rady městyse konané dne 17.3. 2008

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 17. 3. 2008    
 
 
bere na vědomí:
–         plnění úkolů z RM
–         Kupní smlouvu s firmou JMP Net Brno – nový plynovod
–         návrh na úpravu vyhlášky o poplatcích za odpad
–         návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva městyse
–         zprávu o jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Boleradice
–         sdělení ředitelky školy k provozu MŠ ve dnech 20. – 21.3.2008
–         informace k žádosti o dotaci na regeneraci návsi
–         žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 206/7, resp. p.č. 3726 v k.ú. Boleradice
–         žádost o přidělení obecního bytu č. 4
–         nabídku firmy Korekt Alfa – opravy vozovek
–         ocenění pozemku – hřbitov
–         dopis Petra Malčíka – historie obce
 
 
schvaluje:
–         přijetí dotace na opravu hřbitovní zdi od Jihomoravského kraje
 
 
ukládá:
–         U19/08 – starostovi – vyzvat stavební firmy k předložení nabídek na opravu hřbitovní zdi
T: 30.4.2008
–         U20/08 – starostovi – vyzvat stavební firmy k předložení nabídek na vybudování chodníku „Pod kostelem“  
T: 30.4.2008
–         U21/08 – Ing. Jandovi – zúčastnit se jednání ve věci IDOS – integrovaný dopravní systém Jmk – dne 25.3.2008
T: 25.3.2008
–         U22/08 – starostovi – zveřejnit záměr na pronájem nových prostor nad kotelnou
T: 20.3.2008
–         U23/08 – starostovi – projednat s přestupcem nepovolené kácení stromů na obecních pozemcích a o výsledku informovat na příští schůzi RM
T: 31.3.2008
 
 
zmocňuje:
–         starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi
 
 
doporučuje:
–         předložit návrh na úpravu vyhlášky o poplatcích za odpad na jednání ZM
–         předložit návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva městyse na jednání ZM
–         starostovi – jednat s Úřadem práce Břeclav ve věci zaměstnávání na veřejně prospěšné práce
–         starostovi – požádat o podporu na obnovu značení vinařských stezek v souladu se stavem značení
–         starostovi – jednat s firmou PSK ve věci dokončení stavebních úprav na objektu kotelny a sálu
 
 
 
 
 
 
provedla:
–         kontrolu úplnosti zápisů v kronice za rok 2006
 
 
stanoví:
–         termín příští schůze RM na 31.3.2008 v 18,30 hodin
   
 
 
 
 
 
………………………………………                                  ……………………………………
                   Jan Koráb                                                                                         Libor Stehlík
                     starosta                                                                                místostarosta