Usnesení z 39. schůze Rady městyse konané dne 3.3. 2008

  
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 3. 3. 2008    
 
bere na vědomí:
–         plnění úkolů z RM
–         žádost o sdělení od Úřadu pro zastupování státu
–         sdělení Úřadu práce Břeclav k VPP v r. 2008
–         nabídku prací firmy MIKO, s.r.o. Neslovice
–         nabídku firmy FRZ Brno – publikace o obci
–         informace o dotacích z Dispozičního fondu
–         zahájení kolaudace „Dostavby OÚ – šatny“
–         sdělení k realizaci akce „hřbitovní zeď“
–         informace o přípravě akce „septik v ZŠ“
–         informace k žádosti o dotaci – rozhledna
 
schvaluje:
–         povolení vjezdu nákladního auta do Pastýřské ulice
–         změnu termínu zasedání Zastupitelstva městyse na 10.4.2008
–         pronájem nebytových prostor v ZŠ a MŠ Boleradice
 
ukládá:
–         U17/08 – starostovi – vyžádat odborné stanovisko odboru školství JmK
T: 17.3.2008
–         U18/08 – starostovi – zajistit 2x nátěr dřevěných prvků na stavbu rozhledny  
T: 17.3.2008
 
doporučuje:
–         starostovi – průběžně pokračovat v získávání obecních pozemků a budov dosud nezapsaných na LV městyse a v nápravě dosud neřešených majetkoprávních věcí souvisejících s nemovitostmi městyse
–         k projednání ZM návrh na změnu vyhlášky č. 1/2005 – poplatky za odpad  
 
stanoví:
–         termín příští schůze RM na 17.3.2008 v 18,30 hodin
   
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                  ……………………………………
                   Jan Koráb                                                                                         Libor Stehlík
                     starosta                                                                                místostarosta