Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse konaného dne 31. 1. 2008

 
Zastupitelstvo městyse Boleradice, které se sešlo na svém zasedání
 
bere na vědomí:
–         zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
–         zprávu o činnosti Rady městyse
–         zprávu Kontrolního výboru
–         zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2007
 
 
schvaluje:
–         program dnešního zasedání
–         ověřovatele zápisu: p. Jiřího Křižáka, p. Antonína Korába  
–         komisi návrhovou ve složení: Ing. Jaromír Sedláček, Mgr. Petr Koráb, p. Luboš Čapka  
–         vyřazení majetku dle protokolu, který je přílohou tohoto usnesení
–         odprodej vyřazených kontejnerů za nejvyšší aktuální cenu železného šrotu v den prodeje
–         rozpočet městyse Boleradice na rok 2008
–         rozpočtový výhled městyse Boleradice na období 2009-2015
–         rozpočtové opatření č.9, které provedla Rada městyse
–         realizaci projektu „Rozhlédněte se – vyhlídková věž Nedánov“ s celkovým finančním objemem (stavba vyhlídkové věže – rozhledny včetně infosystému a mobiliáře)      2.242 tis. Kč s použitím dotace z Regionálního operačního programu NUTSII Jihovýchod, Prioritní OSA 2 a vlastních prostředků z rozpočtu městyse Boleradice
–         záměr na zajištění zdrojů financování včetně vlastního podílu minimálně na první dvě etapy projektu „Rozhlédněte se – vyhlídková věž Nedánov“
–         harmonogram realizace projektu „Rozhlédněte se – vyhlídková věž Nedánov“
–         osoby odpovědné za realizaci projektu: Jan Koráb – vedoucí projektu, Gabriela Praxová – účetní projektu
–         výši poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2008 ve stejné výši jako v roce 2007
–         OZV č. 1/2008, o místních poplatcích
–         pronájem části pozemku p.č. PK 294/7 oddělené GP č. 41538/2005 ze dne 16.4.2005 jako p.č. 1599/17 o výměře 1019 m2 Mikroregionu Hustopečsko za účelem zřízení a provozování sběrného dvora na dobu pět let od podpisu nájemní smlouvy
–         nabytí pozemku p.č. 293/4 v k.ú. Boleradice na základě Darovací smlouvy do majetku městyse Boleradice z majetku Římskokatolické farnosti Boleradice
ukládá:
–         starostovi – zabezpečit vyhlášení OZV č.1/2008 zveřejněním na úřední desce
zmocňuje:
–         starostu k podpisu nájemní smlouvy s Mikroregionem Hustopečsko na pozemek        p.č. PK 294/7 v k.ú. Boleradice
–         starostu k podpisu Darovací smlouvy na pozemek p.č. 293/4 v k.ú. Boleradice (hřbitov)
 
souhlasí:
–         s předložením projektu „Rozhlédněte se – vyhlídková věž Nedánov“ v rámci regionálního operačního programu NUTSII Jihovýchod, Prioritní OSA 2
–         s pronájmem sálu p. Čurdovi za úhradu provozních nákladů
–         se zahrnutím pozemku p.č. 3678/1 v k.ú. Boleradice do příští změny ÚP městyse Boleradice
 
stanoví:
–         termín příštího zasedání Zastupitelstva městyse předběžně na čtvrtek 24.4.2008
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                      ………………………………..
               Libor Stehlík                                                              Jan Koráb
                místostarosta                                                                           starosta