Usnesení z 38. schůze Rady městyse konané dne 18.2. 2008

 
Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 18. 2. 2008    
 
bere na vědomí:
–         plnění úkolů z RM
–         zprávu o pokračování stavby „Šatny nad kotelnou“
–         zprávu o jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Boleradice
–         dopis na vědomí – žádost o prošetření výchovných prostředků v ZŠ a MŠ Boleradice
–         dopis na vědomí – odpověď na žádost o prošetření výchovných prostředků
–         zprávu PČR OO Hustopeče o bezpečnostní situaci za r. 2007
–         žádost p. Palánové o přidělení bytu
–         informace o financování stavby rozhledny, včetně možné nutnosti přijetí úvěru
 
schvaluje:
–         ředitelské volno v ZŠ a MŠ Boleradice v termínu 3. – 4.4.2008
–         navržené rozdělení výtisků knihy o divadle viz. příloha tohoto usnesení
–         smlouvu o dílo a rozpočet na provedení ÚT a ZTI akce „Šatny nad kotelnou“
–         cenu inzerce v časopise Polehrad – 100,- Kč/A4, cena za jinou plochu se stanoví v příslušném podílu
–         pronájem části pozemků p.č. 293/6 a 293/11 v k.ú. Boleradice  
 
ukládá:
–         U14/08 – Mgr. Korábovi – učinit další kroky ve věci narušení statiky domu č.p. 81
T: 3.3.2008
–         U15/08 – starostovi – uvědomit Vinařský spolek Boleradice o záměru účasti městyse Boleradice v projektu a sdružení Modré hory
T: 17.3.2008
–         U16/08 – starostovi – svolat schůzku s majiteli sklepů v Cihelně ve věci úprav areálu na pátek 29.2.2008 v 19,00 hod.  
 
zmocňuje:
–         starostu k podpisu SOD s firmou Voda, topení, plyn Ladislav Horák na provedení ÚT a ZTI akce „Šatny nad kotelnou“
 
doporučuje:
–         Zastupitelstvu městyse – projednat možnost přistoupení do sdružení Modré hory
 
stanoví:
–         termín příští schůze RM na 3.3.2008 v 18,30 hodin
   
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                  ……………………………………
                   Jan Koráb                                                                                         Libor Stehlík
                     starosta                                                                                místostarosta