Usnesení z 37. schůze Rady městyse konané dne 4. 2. 2008

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 4. 2. 2008

bere na vědomí:

 • plnění úkolů z RM
 • oznámení o konání akce – Vepřové hody dne 9.2.2008

schvaluje:

 • uložení materiálu u domu č. 4 na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do konce měsíce května 2008

ukládá:

 • U4/08 – starostovi – zajistit dřevěné vzpěry ke stavění máje
  T: 15.6.2008
 • U5/08 – Mgr. Korábovi – prostudovat doručené materiály od Ing. Josefa Chlubny, advokáta
  T: 18.2.2008
 • U6/08 – starostovi – zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 3478/1 v k.ú. Boleradice
  T: 18.2.2008
 • U7/08 – starostovi – zveřejnit záměr na odprodej části pozemku p.č. 1965 v k.ú. Boleradice a vyzvat zájemce k dodání zákresu
  T: 18.2.2008
 • U8/08 – starostovi – dojednat podmínky k uložení materiálu u domu č. 4
  T: 18.2.2008
 • U9/08 – starostovi – zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.č. 293/6 a 293/11 v k.ú. Boleradice
  T: 18.2.2008
 • U10/08 – starostovi – předjednat návrhy obecně závazných vyhlášek s panem Františkem Kabelou
  T: 18.2.2008
 • U11/08 – starostovi – předložit návrh smlouvy o poskytování dotací z rozpočtu městyse v roce 2008 ke schválení Zastupitelstvu
  T: 24.4.2008
 • U12/08 – starostovi – připravit dohody o partnerství a vyzvat příslušné podnikatele v oblasti cestovního ruchu
  T: 29.2.2008
 • U13/08 – Mgr. Korábovi – vypracovat vzorovou smlouvu o výpůjčce
  T: 18.2.2008

zmocňuje:

 • starostu k podpisu jednotlivých dohod o partnerství

stanoví:

 • prodejní cenu publikace 110 let divadla v Boleradicích ve výši 150,- Kč
 • termín příští schůze RM na 4.2.2008 v 18,00 hodin

 

Jan Koráb – starosta
Libor Stehlík – místostarosta