Usnesení z 36. schůze Rady městyse konané dne 21. 1. 2008

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 21. 1. 2008

bere na vědomí:

 • plnění úkolů z RM
 • informaci z Ministerstva financí k závěrečnému vyhodnocení akce „Dostavba OÚ, Obec Boleradice“
 • návrh projektové dokumentace a rozpočet kanalizace Cvrčkov
 • do upřesnění podmínek žádost p. Čurdy o možnost hudebních zkoušek v sále ÚM

schvaluje:

 • podání žádosti o dotaci z POV
 • prodej velkoobjemových kontejnerů panu Ing. Šlancarovi
 • záměr na prodej pozemku p.č.st 159/1 v k.ú.Boleradice
 • záměr na prodej pozemku p.č. 4018 v k.ú.Boleradice
 • plán odborné přípravy a výcviku JSDH Boleradice pro rok 2008
 • návrh programu jednání ZM dne 31.1.2008

ukládá:

 • U2/08 – starostovi – uzavřít smlouvu o spolupráci při tvorbě webových stránek s firmou Synetix, s.r.o.
 • U3/08 – Ing. Jandovi – zveřejnit v Polehradu informaci o zákazu pálení odpadu

navrhuje:

 • zvýšení poplatku za odpad ze 440,- Kč na 450,- Kč a z 290,- Kč na 300,- Kč

souhlasí:

 • s předložením žádosti o dotaci a projektu na stavbu rozhledny z OP na podporu cestovního ruchu

doporučuje:

 • ZM ke schválení „Vyhlášku o místních poplatcích“
 • podání žádostí o dotace z programů JmK
 • starostovi – účast na konferenci „Den malých obcí“ dne 4.3.2008
 • starostovi či místostarostovi – účast na semináři „Odpadové hospodářství – dotace z fondů EU“
 • ZM přijmout usnesení o zajištění zdrojů financování včetně vlastního podílu minimálně na první dvě etapy projektu „Rozhledna Nedánov Boleradice“

stanoví:

 • termín příští schůze RM na 4.2.2008 v 18,00 hodin

 

Jan Koráb – starosta
Libor Stehlík – místostarosta