Usnesení z 35. schůze Rady městyse konané dne 7. 1. 2008

Rada městyse, která se na své schůzi sešla dne 7. 1. 2008

bere na vědomí:

  • plnění úkolů z RM

schvaluje:

  • návrh rozpočtu na r. 2008 (II. varianta)
  • návrh směrnice č. 1/2008

ukládá:

  • U1/08 – starostovi – svolat schůzku s majiteli sklepů v Cihelně ve věci úprav areálu
    T: 29.2.2008

stanoví:

  • termín příští schůze RM na 21.1.2008 v 18,00 hodin

 

Jan Koráb – starosta
Libor Stehlík – místostarosta